Conditions

Algemene verkoopsvoorwaarden

Version française ci-dessous

1. Toepassing

Uitsluitend onderhavige voorwaarden, algemene zowel als bijzondere, zijn van toepassing op alle verkopen in België en in het Groothertogdom Luxemburg, met uitsluiting van alle door de koper vermelde voorwaarden, behoudens deze die door ons per schriftelijk en ondertekend akkoord aanvaard worden. Als verkoper, wordt in deze voorwaarden Duomed Belgium NV, gevestigd te 2630 Aartselaar, Oeyvaersbosch 12, bedoeld. Als koper wordt beschouwd, elke partij die zich tegenover de verkoper tot de aankoop van goederen of diensten verbindt.

Indien (één van) deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst wijzigen, zijn deze wijzigingen onverkort van toepassing behoudens schriftelijk protest van de koper binnen een termijn van 14 dagen nadat de g ewijzigde algemene voorwaarden aan de koper ter kennis werden gebracht.

De mogelijke nietigheid van een bepaling in deze algemene voorwaarden, brengt enkel de nietigheid mee van die bepaling en tast in geen enkel geval de geldigheid van de andere bepalingen in onderhavige algemene voorwaarden aan. Wanneer bijzondere voorwaarden op de bestelbon afwijken van de algemene verkoopsvoorwaarden, primeren de afwijkende, bijzondere voorwaarden, met dien verstande dat de overige bepalingen van de algemene voorwaarden wel van toepassing blijven.
 

2. Totstandkoming van de verkoop

De verkoop komt tot stand door het verzenden van een bestelbon of de ondertekening van een contract door de koper. Zonder afbreuk te doen aan de terugnameregeling, omschreven in artikel 9, kan de koper de verkoop niet eenzijdig annuleren.
 

3. Eigendomsrecht

Alle verkochte goederen of software blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs, eventueel vermeerderd met de nalatigheidinteresten, vergoedingen e.d.m. De koper wordt echter verantwoordelijk gesteld voor de schade aan, of verlies van de goederen. De koper aan wie het verkochte goed werd geleverd vóór de integrale betaling van de overeengekomen prijs voor de verkoop van dit goed, zal op dit verkochte goed een teken aanbrengen, dat duidelijk leesbaar weergeeft dat het gezegde goed eigendom blijft van de verkoper en verwittigt er, indien nodig, de schuldeiser-pandhouder en de verhuurder per aangetekend schrijven met kopie aan de verkoper.
 

4. Prijs

Alle prijzen zijn netto prijzen, af magazijn, verpakking aan kostprijs, behoudens speciale vermelding. De prijzen worden berekend op basis van de in voege zijnde wisselkoers, taksen en rechten inbegrepen, van de dag waarop het contract wordt afgesloten, en zijn onderhevig aan wijzigingen voortspruitende uit schommelingen van een of meerdere voormelde factoren.
 

5. Leveringstermijn

De vermelde leveringstermijnen worden slechts ten titel van inlichting gegeven en zijn bijgevolg niet gewaarborgd.
 

6. Levering

De levering wordt verondersteld plaats te hebben in de magazijnen van de koper, of op een vooraf afgesproken locatie. De leveringsplicht van de verkoper is beperkt tot het voorwerp van de verkoop, zoals omschreven in de bestelbon.
 

7. Aanvaarding waarborg

Een klacht moet binnen 7 dagen na de levering schriftelijk aan de verkoper gemeld worden. Na deze termijn wordt er geen gevolg meer gegeven aan klachten betreffende zichtbare gebreken, constructiefouten of uitvoeringsfouten. Klachten in verband met verborgen gebreken zijn slechts tijdig indien zij binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek schriftelijk aan de verkoper worden gemeld. Elke rechtsvordering op basis van verborgen gebreken is laattijdig indien zij meer dan twee maanden na de manifestatie van het gebrek wordt ingesteld.

De verkoper dekt de toestellen met een opgegeven standaard waarborg daterend van de leveringsdatum. Voor de software, herstellingen en levering van diensten is de waarborgtermijn beperkt tot 3 maanden. De waarborg van de verkoper is beperkt tot constructiefouten of gebreken in grondstoffen. De waarborg omvat in ieder geval niet: de bijhorigheden of bedieningsonderdelen in glas, rubber, plastic en synthetisch materiaal. Voor die elementen is de waarborg deze van de fabriek van herkomst. De waarborg van de verkoper is beperkt tot de gevallen waarin de goederen in normale omstandigheden en conform de schriftelijke instructies van de fabrikant of de verkoper door de koper worden gebruikt. De waarborg geldt dus o.a. niet wanneer de slechte werking te wijten is aan een verkeerd gebruik of een tekort aan onderhoud of bewaking. De waarborg vervalt wanneer de koper, zonder akkoord van de verkoper, aan het goed wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen of herstellingen laat uitvoeren door een derde.

De waarborg van de verkoper beperkt zich tot de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed. Bij herstelling zullen de werkuren slechts in rekening worden gebracht als deze buiten de gewone werkuren vallen. Er kan van de verkoper geen vergoeding geëist worden wegens bijkomende lasten, kosten, schade of derving zoals bijv. een vergoeding wegens het niet beschikbaar zijn van het toestel gedurende de tijd nodig voor de herstelling.

De tussenkomst van de verkoper betekent geenszins een verlenging van de waarborgperiode. De vervangen goederen of defecte stukken, in overeenstemming met dit artikel, worden ter beschikking gesteld van de verkoper en door de koper afgestaan. De door de koper ingediende klacht ontslaat hem geenszins ervan de betalingsvoorwaarden stipt na te komen.
 

8. Betaling

Behoudens schriftelijke afwijking, is de factuur betaalbaar op 30 dagen na de factuurdatum. Het factuurbedrag moet netto worden betaald. Eventuele kosten, verbonden aan de betaling, zijn ten laste van de koper. Bij gebrek aan protest binnen de 7 dagen na de verzending van de factuur, wordt deze geacht te zijn aanvaard.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur, zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 40 EUR en zal een nalatigheidsintrest van 10 % vanaf de vervaldatum van de factuur op het geheel verschuldigd zijn. Bij aanhoudende wanbetaling heeft de verkoper het recht om van rechtswege, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de verkoop buitengerechtelijk te ontbinden, in welk geval de koper een forfaitaire schadevergoeding van 30% op de koopprijs aan de verkoper verschuldigd zal zijn en die van rechtswege verrekend zal worden met eventuele ontvangen voorschotten. De verkoper behoudt in voormeld geval het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen voor zover zijn schade groter is.

Elke niet-uitvoering van verbintenissen in hoofde van de koper verleent de verkoper het recht om zijn verbintenissen, zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling, tevens op te schorten tot wanneer de niet-uitvoering in hoofde van de koper wordt geremedieerd. Alle goederen van de koper, die zich in de magazijnen en werkplaatsen van de verkoper zouden bevinden, kunnen door de verkoper worden weerhouden als waarborg voor de betaling door de koper van enig verschuldigd bedrag uit hoofde van hun onderlinge relatie.
 

9. Retour van aangekocht goederen

Iedere bestelling van goederen is definitief. Behoudens fout van de verkoper, kan de terugname van aangekochte goederen die werden afgeleverd aan de koper worden overwogen in één van de volgende gevallen:

 • De koper beging een vergissing in de hoeveelheid of in het artikelnummer;
 • De koper wil een aangekocht goed omruilen voor een alternatief product uit het gamma van de verkoper;

Ongeacht de reden van retour, kan terugname slechts worden overwogen wanneer:

 • Het een voorraad product betreft;
 • De goederen zich in hun originele, onbeschadigde verpakking bevinden;
 • De producten nog minstens 6 maanden houdbaar zijn op het ogenblik van retour bij de verkoper;
 • De retourvraag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand na levering wordt gesteld.

Steriele producten of medicijnen mogen wettelijk niet worden teruggenomen en vallen dus nooit onder deze regeling.

De koper organiseert zelf het retourtransport naar de verkoper, naar het adres waar de koper de goederen heeft aangekocht. Indien de verkoper zelf voor het transport van de teruggenomen goederen zorgt, worden de transportkosten aan de koper doorgerekend.

Na controle en bij aanvaarding van een terugname, wordt 75% van de waarde van de goederen gecrediteerd en geldt 25% als restocking fee, met een minimum bedrag van 15 EUR. Dit slaat enkel op de waarde (excl. BTW) van de goederen, eventuele lever- of administratieve kosten worden niet gecrediteerd.

De terugzending van beschadigde en/of gebroken producten wordt niet gecrediteerd.
 

10. Overmacht

De volgende gevallen, indien ze zich voordoen na het sluiten van de overeenkomst en diens uitvoering verhinderen, worden uitdrukkelijk als overmacht gekwalificeerd: staking, lock-out en alle andere omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, zoals o.m. brand, mobilisatie, opeising, embargo, monetaire restricties, oproer, gebrek aan vervoermiddelen, tekort aan materiaal, beperkingen in het gebruik van drijfkracht of elektriciteit, te late leveringen vanwege de leveranciers van de verkoper.

Indien zulke omstandigheden zich voordoen zal de aan de verkoper toegestane tijd voor het nakomen van zijn verplichtingen verlengd worden en zal de verkoper niet verantwoordelijk zijn voor de aldus ontstane vertragingen.

Indien deze omstandigheden langer dan zes maanden duren, zal iedere partij het recht hebben de overeenkomst te verbreken door middel van een aangetekend schrijven, zonder recht op enige schadevergoeding
 

11. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Bij betwisting van gelijk welke aard, wat ook de plaats van levering is, zullen enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn om het geschil te beslechten, met dien verstande dat de Vrederechter van het kanton Boom bevoegd zal zijn voor de geschillen die tot zijn materiële bevoegdheid behoren. De overeenkomsten tussen de koper en de verkoper worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens koopverdrag van 11 april 1980.
 


 

Conditions générales de vente

1.Application

Seules les présentes conditions, tant générales que particulières, s'appliquent à toutes les ventes en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, à l'exclusion de toutes les conditions mentionnées par l'acheteur, sauf celles que nous acceptons par accord écrit et signé. Par vendeur, nous entendons dans ces conditions Duomed Belgium sa, société établie à 2630 Aartselaar, Oeyvaersbosch 12. Nous considérons comme acheteur toute partie qui s'engage vis-à-vis du vendeur à l'achat de biens ou de services.

Si (une de) ces conditions générales sont modifiées lors de la période du contrat, ces modifications s'appliquent intégralement, sauf protestation écrite de l'acheteur dans un délai de 14 jours après que les conditions générales modifiées ont été portées à sa connaissance.

La nullité possible d'une clause de ces conditions générales n'entraîne aucune autre nullité et n'affecte en aucun cas la validité des autres clauses des présentes conditions générales. Lorsque, sur le bon de commande, des conditions particulières dérogent aux conditions générales de vente, ces conditions dérogatoires priment, étant entendu que les autres clauses des conditions générales s'appliquent toujours.
 

2. Conclusion de la vente

La vente se conclut par l'envoi d'un bon de commande ou la signature d'un contrat par l'acheteur. L'acheteur ne peut annuler la vente unilatéralement sans violer le règlement de retrait défini à l'article 9.
 

3. Droit de propriété

Tous les biens ou logiciels vendus restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix, éventuellement majoré d'intérêts de retard, d'indemnités et d'autres suppléments similaires. L'acheteur est toutefois tenu pour responsable des biens en cas de dommage ou de perte. En cas de livraison du bien vendu avant paiement intégral du prix contractuel de sa vente, l'acheteur apposera sur ce bien vendu un signe clairement lisible de son statut persistant de propriété du vendeur et en informera, si besoin est, le créancier-gagiste et le bailleur par lettre recommandée, dont le vendeur recevra une copie.
 

4. Prix

Tous les prix sont nets, départ magasin, emballage au prix coûtant, sauf mention spéciale. Les prix sont calculés sur la base du taux de change en vigueur le jour de la conclusion du contrat, taxes et droits compris, et sont susceptibles de modifications relatives aux variations d'un ou plusieurs facteurs précités.
 

5. Délai de livraison

Les délais de livraison mentionnés sont donnés à titre purement informatif et ne sont par conséquent nullement garantis.
 

6. Livraison

La livraison est supposée avoir lieu aux magasins de l'acheteur ou à un endroit préalablement convenu. Le devoir de livraison du vendeur est limité à l'objet de la vente, conformément aux définitions mentionnées dans le bon de commande.
 

7. Acceptation de la garantie

Toute plainte doit être transmise au vendeur par écrit, dans les 7 jours suivant la livraison. Aucune plainte relative à des défauts, vices de construction ou erreurs d'exécution manifestes ne sera acceptée après ce délai. Les plaintes relatives à des vices cachés ne sont opportunes que moyennant leur transmission par écrit au vendeur dans les 7 jours suivant la découverte du vice. Toute action en justice sur la base de vices cachés est tardive lorsqu'elle est intentée plus de deux mois après la manifestation du vice.

Le vendeur couvre les appareils avec une garantie type spécifiée et datée du jour de livraison. Le délai de garantie est limité à 3 mois pour le logiciel, les réparations et la livraison de services. La garantie du vendeur est limitée aux vices de construction ou aux défauts de matière première. La garantie n'inclut en aucun cas : les accessoires ou pièces de service en verre, en caoutchouc, en plastique et en matière synthétique. Pour ces éléments, la garantie est celle de la manufacture d'origine. La garantie du vendeur se limite aux cas où l'acheteur utilise les biens dans des circonstances normales et en conformité avec les instructions écrites du fabricant ou du vendeur. Par conséquent, la garantie ne s'applique e.a. pas lorsque le mauvais fonctionnement est dû à une utilisation inappropriée ou à un manque d'entretien ou de contrôle. La garantie expire lorsque l'acheteur modifie ou fait modifier le bien, ou le fait réparer par un tiers sans l'accord du vendeur.

La garantie du vendeur se limite à la réparation ou au remplacement du bien défectueux. En cas de réparation, les heures de travail ne seront portées en compte que si elles ne correspondent pas aux horaires habituels. Aucune indemnité ne peut être réclamée au vendeur pour cause de charges, frais, dommages ou pertes supplémentaires, comme par exemple une indemnité pour la non-disponibilité de l'appareil durant la période nécessaire à sa réparation.

L'intervention du vendeur n'implique nullement une prolongation de la période de garantie. Les biens remplacés ou les pièces défectueuses, conformément à cet article, sont mis à la disposition du vendeur et cédés par l'acheteur. La plainte qu'a dépos ée l'acheteur ne dispense nullement ce dernier du strict respect des conditions de paiement.
 

8. Paiement

Sauf dérogation écrite, la facture est payable 30 jours après la date de facturation. Le montant de la facture doit faire l'objet d'un paiement net. Les frais éventuels relatifs au paiement sont à la charge de l'acheteur. En l'absence de protestation dans les 7 jours suivant son expédition, la facture est considérée comme acceptée.

À défaut du paiement à la date d'échéance de la facture, le montant de cette dernière sera, de plein droit et sans mise en demeure, majoré d'une indemnité forfaitaire de 10 %, d'un montant minimal de 40 EUR, et un intérêt de retard de 10 % sera dû sur le tout à partir de la date d'échéance de la facture. En cas de non-paiement persistant, le vendeur est en droit de résilier la vente, de jure et de façon extrajudiciaire, sans mise en demeure et sans intervention judiciaire, auquel cas l'acheteur devra au vendeur une indemnité forfaitaire de 30 % sur le prix d'achat, qui sera réglée de jure par d'éventuelles avances reçues. Dans le cas précité, le vendeur conservera le droit de réclamer une indemnité plus élevée, pour autant que son dommage soit plus important.

Tant qu'elle n'est pas résolue, toute non-réalisation d'obligations de la part de l'acheteur confère au vendeur le droit de suspendre les siennes sans notification préalable ni mise en demeure. Tous les biens de l'acheteur qui se trouveraient dans les magasin s et ateliers du vendeur peuvent être retenus par ce dernier en guise de garantie pour le paiement par l'acheteur de tout montant dû en vertu de leur relation mutuelle.
 

9. Retour de biens achetés

Toute commande de biens est définitive. Sauf erreur du vendeur, la reprise de biens achetés qui ont été livrés à l'acheteur est envisageable dans un des cas suivants :

 • L'acheteur a commis une erreur relative à la quantité ou au numéro d'article ;
 • L'acheteur souhaite échanger un bien acheté contre un autre produit de la gamme du vendeur.

Quel que soit le motif du retour, la reprise n'est envisageable qu'aux conditions suivantes :

 • Il est question d'un produit de stock ;
 • Les biens sont conditionnés dans leur emballage original et intact ;
 • Les produits peuvent encore être conservés au moins 6 mois au moment de leur retour chez le vendeur ;
 • La demande de retour est faite le plus vite possible et au plus tard un mois après la livraison.

Les produits stériles ou médicaments ne peuvent être légalement repris et ne relèvent donc jamais de ce règlement.

L'acheteur organise lui-même le transport lié au retour au vendeur, à l'adresse où il a acquis les biens. Si le vendeur se charge lui- même du transport des biens repris, les frais afférents seront imputés à l'acheteur.

Après vérification et en cas d'acceptation de la reprise, le vendeur crédite 75 % de la valeur des biens et retient 25 % en tant que frais de réassortiment, avec un montant minimal de 15 EUR. Ce calcul se réfère exclusivement à la valeur (HTVA) des biens, les éventuels frais administratifs ou de livraison n'étant pas crédités.

Le renvoi de produits endommagés et/ou cassés n'est pas crédité.
 

10. Cas de force majeure

Si elles se présentent après la conclusion du contrat et si elles font obstacle à l'exécution de ce dernier, les situations suivantes sont formellement qualifiées de cas de force majeure : grève, lock-out et toutes les autres circonstances indépendantes de la volonté du vendeur, comme e.a. un incendie, une mobilisation, une réquisition, un embargo, des restrictions monétaires, une émeute, un manque de moyens de transport, un manque de matériel, des limitations pour l'utilisation de puissance motrice ou d'électricité, des livraisons tardives des fournisseurs du vendeur.

Si de telles circonstances se présentent, le vendeur se verra accorder plus de temps pour le respect de ses obligations et ne sera pas tenu pour responsable des retards résultants.

Si ces circonstances durent plus de six mois, chacune des parties aura le droit de rompre le contrat au moyen d'une lettre recommandée, sans droit à indemnisation.
 

11. Compétence et droit applicable

En cas de contestation de toute nature et quel que soit le lieu de livraison, seuls les tribunaux d'Anvers seront compétents pour régler le litige, étant entendu que le juge de paix du canton de Boom sera compétent pour les litiges relevant de sa compétence matérielle. Les contrats entre l'acheteur et le vendeur sont exclusivement régis par le droit belge, à l'exclusion de la Convention de Vienne du 11 avril 1980.